CONNECT WITH US

About US

Ngaahi Ongoongo 'a e Pasifika 
'Ulu'i ongoongo - 5 'Okatopa 2020

1. Fokotu‘u fakapisinisi ke uta ‘a e sokoleti Tonga ki he māketi ‘i muli´
2. Fili ‘a e tangata ‘eti faiva Tonga ko ‘Uli Lātūkefu ke ne sitā ‘i ha faiva fo‘ou´
3. Holoitounga mai ‘a e to‘utupu Tonga ki he polokalama Born2Lead ‘i Pilisipeini
4. Feinga ‘a e Pule‘anga Ha‘amoa ke fakafoki fakalao ha tangata mei Pilisipeini ko e tukuaki‘i na‘ane palani ke fakapoongi e Palēmia ‘o Ha‘amoa´
5. Tokosi‘i ‘aki ha kau ngāue toli ‘e toko 26,000 ‘a e kau faama ‘o ‘Aositelēlia ki he ‘utu ta‘u ‘o e 2020
6. Pea felotoi ‘a e Komiuniti ‘a e kāinga Tonga ‘o Pilisipeini mo e Kōsilio Fakakolo ‘o Pilisipeini ki ha holo komiuniti ‘i Sunnybank

No Comments


Recent

Archive

 2020
 November

Categories

no categories

Tags

no tags